admin összes bejegyzése

Norbert atya köszöntése papságának 20. évének év végi hálaadó szentmiséjén.

Az év végi számvetésben és hálaadásban még egy fontos dologról megemlékeztünk, arról, hogy Csámpai Norbert atya az idei évben élhette meg és ünnepelhette papságának 20. évfordulóját. Habár a jubileumi év a huszonötödik lesz, azért ez a kerek évforduló is alkalmat ad arra, hogy megfogalmazzunk valamit abból, amit a hitét megélni, vallását gyakorolni akaró közösségnek rendszeresen tudatosítani kell önmagában és a külvilág felé egyaránt!
Csámpai Norbert atya papsága 20. évének emléklapja
Mert mit is kell meglátnunk a papi élethivatásban és 20 év papi szolgálatában? Szent Páltól tudjuk, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De mi az igazság?! A valóságáról, az élet lényegéről és értelméről, a lélek halhatatlanságáról a kinyilatkoztatás igazságaira alapozva, a nagy egyházi és teológus gondolkodók munkáiban 2000 év alatt rengeteg ismeret és tényszerűség összegyűlt. Ezt a mindennapokban az átlagember képtelen egymaga feldolgozni és befogadni, a 2000 éves üzenet csak mély történelmi, filozófiai, szentírási és teológiai háttérismeret birtokában értelmezhető pontosan.
Ahhoz pedig, hogy a világ zajában, a folyamatosan változó erkölcsiségben az igazság állandóságát szem előtt tartva életünket az üdvösség felé vezető úton tarthassuk, hogy gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, emberi kapcsolatainkat ennek a végső célnak rendelhessük alá és hogy a személyes istenkapcsolaton alapuló lelki egészségünk már itt a földön is kiteljesedhessen, szükség van a folyamatos, pontos, teológiailag megalapozott Szentírás-értelmezés iránymutatására. És hogy ez az iránymutatás az ember lelkében felismeréssé, bizonyosággá majd magatartássá teljesedhessen, a nagyon kemény, kitartó emberi munka mellett isteni kegyelem szükséges, mely isteni kegyelemben az imádság mellett a liturgikus cselekmények és a szentségek kegyelemközvetítő ereje által részesedhetünk, melynek helyszíne a Krisztus által megalapított és a Szentlélek által fenntartott egyház.
Ezek alapján tehát, amikor papi hivatásról emlékezünk, eszünkbe juthat János evangéliumának egyik üzenete, miszerint senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Amikor egy fiatal úgy dönt, hogy életét teljesen Istennek szenteli, és vállalja, hogy a várható nehézségek, esetleges támadások ellenére, személyes meggyőződése szerint, de 2000 év teológiai bizonyosságaival felvértezve másoknak is közvetíti Jézus Krisztus üzenetét, akkor valójában a legnagyobb dolgot teszi, amit ember emberért tehet, a lelki üdvösségéért tesz.
Kedves Norbert atya!
Papi szolgálata 20. évében, az év végi hálaadó szentmisén köszönetet mondunk a Jóistennek, hogy munkássága által az apostoli eredetű egyház részletgazdag liturgiájában részesedve megélhetjük a katolicizmus évezredes állandóságát – ami által a szentmise az egyéni istenkapcsolatunkat erősítő személyes szent idővé teljesedhet -, gondosan felépített prédikációi által pedig egyértelmű és pontos iránymutatást kapunk a 21. századi életünk krisztusi értelmezéséhez. Pontosan értjük és érzékeljük, hogy minden, ami és ahogyan templomainkban történik, az a János evangéliumából választott papi jelmondata szellemiségében történik: “Neki növekednie kell, nekem kisebbednem“.
Tanítása és tanúságtétele által egyre növekszik bennünk Krisztus ismerete, munkássága által pedig ingatag hitünk hétről-hétre meggyőződéssé erősödik.
A huszadik év alkalmából, a Vámosszabadi, Nagybajcs, Kisbajcs, és Szőgye egyházközségeinek Plébániai Tanácsadó Testületei és a hívek nevében kívánjuk, hogy az elkövetkező időszakban is a Jóisten szándékát mindig felismerve haladjon előre papi útján, a nehézségek és megpróbáltatások ellenére is mindig visszataláljon ahhoz az örömhöz és tettvágyhoz, mellyel a papi pályán elindult! Ehhez kérjük Isten áldását a következő imádsággal, mely egy 1927-ben összeállított imakönyvből való.
Vámosszabadi, 2023. december 31.
Pajor Károly
Vámosszabadi, Nagybajcs, Kisbajcs, és Szőgye
PTT tagjai és a hívek nevében.
 
Jézusom, ki mint lelkünk jópásztora az Oltáriszentségben köztünk lakozol, áraszd oltárodról kegyelmeid bő sugarát a mi jó pásztorunkra, lelkiatyánkra, Norbert atyára. Add meg neki a kegyelmeket, melyekre saját magának és a mi megszentelésünknek érdekében szüksége van. Add, hogy gonddal virrasszon pártfogoltjai felett, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá; Áldd meg őt, midőn szívét imában hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti és midőn papi hivatalában a halhatatlan lelkek javán fárad. Add, hogy a te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak neked és szent hivatásának él; Adj szavainak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen neked s hozzád vezessen; s ha majd te eljössz ítélni a pásztort és a nyájat, akkor mi és minél többen az ő öröme és dicsősége lehessünk s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. Ámen.
(Ima a lelkiatyáért, Bangha Béla: Imakönyv. Budapest, 1927.)

Templombúcsú Vámosszabadi

2022. november 6. vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise, melyet az alsó-csallóközi Csicsó településről érkező ferences rendi szerzetes atyák celebrálnak, Canavesi Ambrus atya vezetésével.

A templombúcsú a templom főünnepe. Annak emléknapja, hogy az ember minden korban kereste és keresi a Teremtőjével való kapcsolatot és ehhez hite szerint külön szent teret épít. A Vámosszabadi templom históriája 1332-ig nyúlik vissza, amikor a mai templom helyén már állt egy fatemplom, majd az évszázadok viszontagságai, folyamatos dúlások és rombolások után 1658-ban megkezdődött a jelenlegi templom építése, ami így jelenleg tehát több mint 360 éves. Ez alatt a 360 év alatt 15 generáció élte le életét a templom körül, imádkozott közösségben és adott hálát a falakon belül.

A templom tehát a történelmen átívelő állandóságnak a jelképe. Annak az állandóságnak, ami szerint akárhogyan is változik a világ, egy valami örök marad: az ember Isten utáni vágya és Rá való nyitottsága, amit a katolikus hitünk szerint közösségben, az apostoli korig visszanyúló szent hagyományban és a szentek közösségében lehet leginkább megélni. És bár a kétezer év nagyon hosszú idő, ez a mai modern életünkben mégse maradiságot jelentsen, sokkal inkább a folyamatos és egyre gyorsuló változásban egy biztos pontot, amiben bármikor megkapaszkodhatunk, és ahova rendszeresen visszatérhetünk!

 

 

 

Közös regisztráció és közös utazás az eucharisztikus körmenetre

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest

Egyházközségünk csoportos regisztrációt és csoportos utazást szervez a szombati (szeptember 11.) szentmisére és eucharisztikus gyertyás körmenetre, melynek útvonala a Kossuth Lajos tértől indul és a záróáldás a Hősök terén lesz (körülbelül 3 km).
Információ és jelentkezés a 30/733-1381 telefonszámon vagy a vamosiplebania@gmail.com e-mail címen, illetőleg a hétköznapi vagy a vasárnapi szentmisék után.
Jelentkezési határidő július 11.
Az utazás várható költsége a jelentkezők számától függően alakul majd.

Úrnapja 2021, Vámosszabadi

Szép időben, méltó módon tudtuk megtartani Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét. Újra a régi útvonalon, a templomtól néhány utcányira eltávolodva igazán lélekemelő úrnapi körmenetet járhattunk be.
Hálás köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon részese volt vagy segédkezett az ünnep előkészítésében és méltó megtartásában: a zöld-ág gyűjtőknek, a sátor készítőknek és díszítőknek, a virágszirom szedőknek, a szertartás valamennyi résztvevőjének és minden jelenlévőnek!
Néhány nappal korábban, emlékeztető:
Vasárnap Úrnapja! … virágszirmok, zászlók, feszület, szépen díszített útmenti oltárok, evangéliumi részletek, közös éneklés, a sor elején pedig az Oltáriszentség … az úrnapi körmenet az egyik legünnepélyesebb katolikus hitvallás, évszázadok óta része az egyházi hagyománynak. Vámosszabadin az idei évben újra a “régi” útvonalat járjuk: Templom – Kis utca – Temető utca – Templom. Emiatt a szentmise rendhagyó módon kicsit előbb, 10:30 órakor kezdődik!
Az elmúlt időszak korlátai és bezártsága után a közösen, közösségben megélt ünneplés valódi lelki feltöltődés lehet mindannyiunk számára. Volt idő, amikor a körmenet az egész falu ünnepe volt, csatlakozzunk hát idén is minél többen, és legyünk együtt részesei az ünnep nyújtotta felszabadító élménynek.
A virágsziromból pedig a sok sem lehet elég, kérjük hogy aki teheti szedjen és hozzon magával. Egy megosztás pedig nagyban segítene, hogy minél többen időben értesüljenek most vasárnap ünnepéről.

Kérjük, rendelkezzen Ön is adója 1+1%-áról!

Idén is lehetőség van arra, hogy magánszemélyként rendelkezzünk személyi jövedelemadónk 1+1%-áról. Ez legkésőbb 2021. május 20-ig, az szja-bevallástól akár függetlenül, attól elkülönülten is lehetséges!

Ha még nem rendelkezett adója 1+1%-ról, akkor kérjük ajánlja fel azt Vámosszabadi közel 400 éves templomának javára. Ehhez kérjük töltse le az alábbi, kedvezményezetti adószámmal és technikai számmal már előtöltött rendelkező nyilatkozatot, és saját adataival kiegészítve küldje meg a NAV győri címére:

Rendelkező nyilatkozat letöltése » 

Postacím: NAV 9002 Győr Pf.: 118

Újra lesznek NYILVÁNOS SZENTMISÉK és SZERTARTÁSOK!

Kedves Hívek!

Nagy örömmel tudatom, hogy Húsvét 5. vasárnapjától (2020. május 10.-től) templomainkban újra lesznek NYILVÁNOS SZENTMISÉK és SZERTARTÁSOK!

  • Az állami rendelkezéseknek megfelelően a 65 év felüliek, ill. valamilyen krónikus betegségben szenvedő ne látogassák a szentmiséket!
  • A jelenlévők tartsák be a 1,5 – 2 m távolságot. Minden második padsort hagyjunk üresen. (Ne álljanak meg a bejáratnál, az első padokba is lehet ülni! Védőmaszk használata továbbra is ajánlott! A templom kilincseket, padokat misék előtt – után rendszeresen fertőtlenítjük.
  • A persely adományokat a kijáratoknál levő kosárba helyezhetik el. Lehetőség van utalással történő adományozásra is. (63200339 – 14940514)

Szentmisék rendje:

Szerda                 8.00
Péntek              19.00
Vasárnap         11.00

Májusi litániák:

Vasárnap (május 10-én)         mise után
Hétfőtől (minden nap)           18.30

Gyónási lehetőség:     Péntekenként 18.00 órától a szentmiséig. Akinek még nem volt lehetősége elvégezni a húsvéti szentgyónást, még mindig van rá lehetősége

A járvány még nem múlt el! Továbbra is vegyük komolyan az ezzel kapcsolatos előírásokat, hiszen ez mindannyiunk javát és érdekét szolgálja!

Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, hogy közbenjárása által is elnyerjük Istentől, a járványtól való szabadulás ajándékát.

Csámpai Norbert atya

Nagyhét 2020

Kedves Testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit!

Remélem, mindenkit jó egészségben talál ez a levél.

Az Ünnepek Ünnepe kapujában állunk. Lehet, hogy nem eléggé tudtunk odafigyelni a Negyven Nap kínálta lelki kincsekre, a gyilkos vírus, a róla szóló hírek, a vele szembe való magatartásunk errefelé terelték gondolatainkat.

A mai napon – Nagycsütörtökön – találjunk több időt, hogy Jézusnak megköszönjük a mai nap Ajándékait – az Oltáriszentséget és a Papi rendet, – tudjunk egy kis időre elvonulni a Getszemáni magányába, és virrasztani  és imádkozni Jézussal, de most már magunkért.

Nagypénteken reggel, ha felébredünk, ne feledjük, hogy Jézust egész éjszaka kínozták, megalázták, és a java még hátra van:  mert  az ítélő bíró elé hurcolják, ahol a hazugságok tömkelegével, szitkokkal és testi-lelki kínokkal terhelik, aztán elindul a legszomorúbb, egyben a legdrágább körmenet: Jézus kereszttel a vállán a Kálvária felé tart. Ekkor a gonosz ember és a  bukott angyal örül, de közben a nagy rabszolga-felszabadítás fájdalmas, számunkra mennyországot nyitó isteni ajándéka születik meg. Ha megértenénk, mit tett értünk Jézus az első Nagypénteken, jobban vigyáznánk lelkünkre,  Jézus drága Vérén szerzett üdvösség-lehetőségre. Térdeljünk le a keresztfa előtt, így köszönjük meg visszaszerzett istengyermekségünket.

Nagyszombat csendes, gyászoló idejét máskor az eltemetett Jézusra gondolva templomainkban töltöttük a szentsírhoz járulva. Most is legyen ez a nap a csendes hálaadás napja, mert istengyermekségünk bölcsője ott ring Jézus sírjában. Ez állandó hálaadásra és örömre késztessen bennünket, a hálaadás helye és módja – görögül eucharistia – a szentmise, amely mindennap jelenvalóvá teszi az első és végtelen értékű Húsvétot.

Húsvét – Ez az esemény örömünk állandó forrása is, mi keresztények az öröm népe és vallása vagyunk. Ezekhez kérjünk áldást feltámadt és velünk élő Jézusunktól. Csendes, magán-szentmiséimben viszem testvéreimet az Úr oltárához egybefogva mindnyájuk imáját: hálát, kérést, engesztelést, dicsőítést.

Így és ilyen Húsvétot kívánok és kérek a Kedves Hívek számára!

Imádságos szeretettel:
Csámpai Norbert atya

Ha nem is tudunk fizikailag részt venni  a Nagyhét liturgiájának ünneplésében, legalább lelkileg kapcsolódjunk be a média élő közvetítései által a szentmisékbe, liturgiákba, valamint ennek a csatolmánynak segítségével az Isten dicsőítésbe:

Csaladi-liturgia-nagyhetre.pdf

Ha szeptember, akkor szabadtéri szentmise

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján a katolikus egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli. Az idei évben is szabadtéri szentmisét tartottunk ezen a napon, Szűz Mária tiszteletére. A helyszín – ahogy minden évben – a Vámosszabadi, Kisbajcs és Nagybajcs között elterülő gyümölcsös mellett, Oros Gábor által készített Mária emlékhelynél volt. Az immáron hagyománnyá vált eseményen évről-évre egyre többen gyűlünk össze, a természetben felállított és feldíszített oltár méltó hely az ünnep tiszteletére. Vendégatyaként jelen volt Takács Ferenc győrzámolyi plébános, köszönjük gondolatait, tanításait.

Augusztus 20-i ünnepi szentmise

Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepe és megemlékezése mellett sor kerül az új kenyér megáldására is, melyet a szentmisét követően a templom mellett közösen elfogyasztunk.
Az augusztus 20-i ünnepi szentmise templomunkban délelőtt 11 órakor lesz.
Mindenkit szeretettel várunk.

Augusztus20-Vamosszabadi