Norbert atya köszöntése papságának 20. évének év végi hálaadó szentmiséjén.

Az év végi számvetésben és hálaadásban még egy fontos dologról megemlékeztünk, arról, hogy Csámpai Norbert atya az idei évben élhette meg és ünnepelhette papságának 20. évfordulóját. Habár a jubileumi év a huszonötödik lesz, azért ez a kerek évforduló is alkalmat ad arra, hogy megfogalmazzunk valamit abból, amit a hitét megélni, vallását gyakorolni akaró közösségnek rendszeresen tudatosítani kell önmagában és a külvilág felé egyaránt!
Csámpai Norbert atya papsága 20. évének emléklapja
Mert mit is kell meglátnunk a papi élethivatásban és 20 év papi szolgálatában? Szent Páltól tudjuk, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De mi az igazság?! A valóságáról, az élet lényegéről és értelméről, a lélek halhatatlanságáról a kinyilatkoztatás igazságaira alapozva, a nagy egyházi és teológus gondolkodók munkáiban 2000 év alatt rengeteg ismeret és tényszerűség összegyűlt. Ezt a mindennapokban az átlagember képtelen egymaga feldolgozni és befogadni, a 2000 éves üzenet csak mély történelmi, filozófiai, szentírási és teológiai háttérismeret birtokában értelmezhető pontosan.
Ahhoz pedig, hogy a világ zajában, a folyamatosan változó erkölcsiségben az igazság állandóságát szem előtt tartva életünket az üdvösség felé vezető úton tarthassuk, hogy gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, emberi kapcsolatainkat ennek a végső célnak rendelhessük alá és hogy a személyes istenkapcsolaton alapuló lelki egészségünk már itt a földön is kiteljesedhessen, szükség van a folyamatos, pontos, teológiailag megalapozott Szentírás-értelmezés iránymutatására. És hogy ez az iránymutatás az ember lelkében felismeréssé, bizonyosággá majd magatartássá teljesedhessen, a nagyon kemény, kitartó emberi munka mellett isteni kegyelem szükséges, mely isteni kegyelemben az imádság mellett a liturgikus cselekmények és a szentségek kegyelemközvetítő ereje által részesedhetünk, melynek helyszíne a Krisztus által megalapított és a Szentlélek által fenntartott egyház.
Ezek alapján tehát, amikor papi hivatásról emlékezünk, eszünkbe juthat János evangéliumának egyik üzenete, miszerint senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Amikor egy fiatal úgy dönt, hogy életét teljesen Istennek szenteli, és vállalja, hogy a várható nehézségek, esetleges támadások ellenére, személyes meggyőződése szerint, de 2000 év teológiai bizonyosságaival felvértezve másoknak is közvetíti Jézus Krisztus üzenetét, akkor valójában a legnagyobb dolgot teszi, amit ember emberért tehet, a lelki üdvösségéért tesz.
Kedves Norbert atya!
Papi szolgálata 20. évében, az év végi hálaadó szentmisén köszönetet mondunk a Jóistennek, hogy munkássága által az apostoli eredetű egyház részletgazdag liturgiájában részesedve megélhetjük a katolicizmus évezredes állandóságát – ami által a szentmise az egyéni istenkapcsolatunkat erősítő személyes szent idővé teljesedhet -, gondosan felépített prédikációi által pedig egyértelmű és pontos iránymutatást kapunk a 21. századi életünk krisztusi értelmezéséhez. Pontosan értjük és érzékeljük, hogy minden, ami és ahogyan templomainkban történik, az a János evangéliumából választott papi jelmondata szellemiségében történik: “Neki növekednie kell, nekem kisebbednem“.
Tanítása és tanúságtétele által egyre növekszik bennünk Krisztus ismerete, munkássága által pedig ingatag hitünk hétről-hétre meggyőződéssé erősödik.
A huszadik év alkalmából, a Vámosszabadi, Nagybajcs, Kisbajcs, és Szőgye egyházközségeinek Plébániai Tanácsadó Testületei és a hívek nevében kívánjuk, hogy az elkövetkező időszakban is a Jóisten szándékát mindig felismerve haladjon előre papi útján, a nehézségek és megpróbáltatások ellenére is mindig visszataláljon ahhoz az örömhöz és tettvágyhoz, mellyel a papi pályán elindult! Ehhez kérjük Isten áldását a következő imádsággal, mely egy 1927-ben összeállított imakönyvből való.
Vámosszabadi, 2023. december 31.
Pajor Károly
Vámosszabadi, Nagybajcs, Kisbajcs, és Szőgye
PTT tagjai és a hívek nevében.
 
Jézusom, ki mint lelkünk jópásztora az Oltáriszentségben köztünk lakozol, áraszd oltárodról kegyelmeid bő sugarát a mi jó pásztorunkra, lelkiatyánkra, Norbert atyára. Add meg neki a kegyelmeket, melyekre saját magának és a mi megszentelésünknek érdekében szüksége van. Add, hogy gonddal virrasszon pártfogoltjai felett, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá; Áldd meg őt, midőn szívét imában hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti és midőn papi hivatalában a halhatatlan lelkek javán fárad. Add, hogy a te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak neked és szent hivatásának él; Adj szavainak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen neked s hozzád vezessen; s ha majd te eljössz ítélni a pásztort és a nyájat, akkor mi és minél többen az ő öröme és dicsősége lehessünk s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. Ámen.
(Ima a lelkiatyáért, Bangha Béla: Imakönyv. Budapest, 1927.)